Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğinde, Halkbank ana sponsorluğunda gerçekleşecek Ankara Uluslararası Film Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Ulusal Uzun’, ‘Ulusal Belgesel’ ve ‘Ulusal Kısa’ film yarışmaları ile Türkiye Sineması’nın gelişimine katkı sağlayan yapımları teşvik edecek. Festival bu yıl; uzun, belgesel ve kısa filmlere toplamda 130.000 TL destek verecek. 

 

Film Festivali Yarışma Ödülleri ise şöyle olacak :

En İyi Ulusal Uzun Filme: 50.000 TL, Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Yönetmenine: 10.000 TL olarak belirlendi.
Belgesel dalında En iyi Belgesele: 20.000 TL, 2. Filme: 10.000 TL, 3. Filme: 5.000 TL,
Kısa Film dalında ise, En iyi Kısa Filme: 10.000 TL, 2. Filme: 5.000 TL, 3. Filme ise: 2.500 TL destek verilecek.
Ayrıca bu yıl ilk kez Almanya Ankara Büyükelçiliği ile ‘Kadın Hakları İnsan Haklarıdır’ temalı Kısa Film Yarışması gerçekleştirilecek. Yarışma kapsamında En iyi Kısa filme: 10.000 TL, 2. Filme: 5.000 TL, 3. Filme: 2.500 TL ödül verilecektir.

 

Son başvuru tarihi : 24 Şubat 2017

İnternet sitesi için tıkla!

Başvuru formu için tıkla!

 

Ulusal Kısa Film Yarışması Başvuru Koşulları

1. AMAÇ

20 – 30 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 28. Ankara Uluslararası Film Festivali çerçevesinde, ticari şansı olmayan kısa film yapımını özendirmek, ulusal kısa filme katkıda bulunacak yeni sinemacıları desteklemek ve kısa canlandırma sinemasının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Ulusal Kısa Film Yarışması düzenlenmiştir.

 

2. KATILIM KOŞULLARI

a. Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 (Kurmaca, Deneysel, Canlandırma) filmin katılmış ve ön değerlendirmeyi geçmiş olması gerekir.

b. Kısa film yarışmasına 35 mm’lik ve 16 mm’lik filmler ile video tekniği veya dijital teknoloji ile çekilmiş yapımlar katılabilir. Ulusal Kısa Film Yarışması’nda gösterim formatları Festival Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

c. Yapımcılardan veya yönetmenlerden en az birinin T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.

d. Yarışmaya, süresi 20 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir.

e. Kısa film başvuruları kurmaca, deneysel ve canlandırma olmak üzere üç dalda yapılabilir.

f. Yarışmaya 1 Ocak 2016 tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir. Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak, yarışmaya katılmaya engel değildir. Daha önce Ankara Uluslararası Film Festivali çerçevesinde bir yarışmaya başvurmuş olan filmler bu yarışmaya katılamaz.

g. Orijinal dili Türkçe olan filmler İngilizce altyazılı, orijinal dili Türkçe olmayan filmler ise Türkçe ve İngilizce altyazılı olmalıdır.

h. Yarışmaya katılmak isteyenler, Festival’in web sayfasındaki (http://www.filmfestankara.org.tr) başvuru formunu doldurup, imzalayarak en geç 24 Şubat 2017 Cuma gününe kadar Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, Ankara Uluslararası Film Festivali, Farabi Sokak 29/1, Çankaya 06690, Ankara adresine göndermelidir.

Filmin ön elemeyi geçmesi halinde 3 adet basılı afişi istenecektir.

i. Kopyaların her birinin üzerine yönetmenin adı, soyadı; filmin adı, süresi, yapım tarihi, yazılmalıdır.

j. Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya başvurabilirler.

k. Ön Seçici Kurul, Festival Yürütme Kurulu içerisinden ve/veya Festival Yürütme Kurulu’nun kendi dışından seçeceği uzmanlardan oluşur. Ön seçimi yapacak olan Seçici Kurul 3 üyeden oluşur. Başvuran yapıtlardan katılma koşullarına uygun bulunmayanlar, Seçici Kurul’a izletilmeyecektir.

l. Sonuçlar en geç, 20 Mart 2017 Pazartesi günü açıklanır.

m. Yarışacak filmlerin gösterim kopyalarının en geç 07 Nisan 2017 Cuma gününe kadar Festival Merkezi’ne ulaştırılması zorunludur. Bu tarihe kadar gönderilmeyen filmler yarışma dışı bırakılır.

 

3. ÖZEL KOŞULLAR

a. Yarışmadan sonra Festival arşivinde bulundurulacak olan kopyalar ulusal ya da uluslararası festivallerin yarışma dışı bölümleri ile daha başka uygun kültürel gösterimler için gönderilebilir. Bu durumda, eğer ulaşılabilirse, başvuru formunda imzası bulunan yapımcı ya da yönetmene haber verilir. Bu gösterimlerden bir gelir sağlanıyorsa, yapılan zorunlu harcamalar kesildikten sonra geri kalan miktar filmin yasal sahibine ödenir. Filmler, Festival sonrasında televizyon kanalları tarafından yayınlanmak istendiğinde, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, yapımcı ile televizyon kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olacaktır.

 

b. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Yarışmaya gönderilen eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası başvurusahibinin(yönetmen/yapımcı) sorumluluğundadır.

 

c. Yapımlar izleyiciye ve Seçici Kurul’a, Festival Yürütme Kurulu’nun uygun göreceği salonlarda ve programa göre sunulur. Gösterimler sırasında Yürütme Kurulu’na ya da salon yetkililerine, salon, seans ya da program değişikliği önerilemez.

 

4. SEÇİCİ KURUL’UN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

a. Seçici Kurul 5 kişiden oluşur.

b. Festival Yürütme Kurulu’nun görevlendirdiği oy hakkı bulunmayan bir gözlemci Seçici Kurul toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.

c. Seçici Kurul, filmleri izlemeye başlamadan önce gözlemci ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda kendilerine Festival ve Ulusal Kısa Film Yarışması ile ilgili ilgiler verilir. Daha sonra Seçici Kurul, çalışma yöntemini saptar.

d. Seçici Kurul üyeleri, yarışma sırasında filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.

e. 5 kişiden oluşan Seçici Kurul kararlarını salt çoğunlukla (en az 3 oy) verir.

f. Seçici Kurul, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanakları ile gerekçeli sonuçları Festival Yürütme Kurulu’na teslim etmekle yükümlüdür.

g. Seçici Kurul karar için en geç, son yarışma filmini değerlendirdiği günü izleyen sabah saat 09.00’da toplanır.

 

5. ÖDÜLLER

a. Ulusal Kısa Film Yarışması’nın Seçici Kurul’u, Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödülleri verir.

b. Birinci seçilen filmin yönetmenine 10.000TL, ikinci seçilen filmin yönetmenine 5.000TL, üçüncü seçilen filmin yönetmenine 2.500TL verilir. Tüm ödül sahiplerine Ankara Uluslararası Film Festivali ödül heykelciği ve onur belgesi verilir.

c. Ödüller eserler arasında paylaştırılamaz.

d. Bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül verilemez. Ancak Ankara Uluslararası Film Festivali yarışmalı bölümlerinde ek özel ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar Festival’in başlamasından en az 15 gün önce Festival Yürütme Kurulu’na gerekçeli olarak başvurdukları takdirde durum Ankara Uluslararası Film Festivali Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek karar verilir. Ödülün hangi filme verileceği ise Ulusal Kısa Film Yarışması, Seçiciler Kurulu tarafından belirlenir.

 

6. YETKİ

Festival yönetimi, festival programına dahil olan filmlerden, gösterim için gerekli teknik özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan filmleri gösterim programından çıkarma hakkına sahiptir. Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Ankara Uluslararası Film Festivali Yürütme Kurulu’na aittir. Ulusal Kısa Film Yarışması’na katılan yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek başvuru sahibi olan filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır.

 

 

TEMALI KISA FİLM YARIŞMASI BAŞVURU KOŞULLARI

1. AMAÇ

20 – 30 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 28. Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında ticari şansı olmayan kısa film yapımını özendirmek, ulusal kısa filme katkıda bulunacak yeni sinemacıları desteklemek amacıyla Almanya Büyükelçiliği tarafından ödüllendirilecek “Kadın Hakları İnsan Haklarıdır” temalı bir ulusal kısa film yarışması düzenlenecektir.

 

2. TEMA

Türkiye’de kadın haklarını ben veya çevremdeki insanlar nasıl savunabilir?

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesinin 1.maddesinde “kadınlara karşı ayrım deyimi” şu şekilde tanımlanmıştır: Kadınların medeni durumlarına bakılmaksızın ve kadın ile erkek eşitliğine dayalı olarak politik, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve diğer alanlardaki insan hakları ve temel özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen veya ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan ve cinsiyete bağlı olarak yapılan herhangi bir ayrım, mahrumiyet veya kısıtlama anlamına gelecektir. Kurumsal, kültürel ve toplumsal alanda, çalışma hayatında ve insan ilişkileri boyutunda kadın hakları konusunda çalışmak ve ayrımcılığa karşı çıkmak için çok fazla fikir ve girişim vardır. Çok sayıda insan kadın haklarının uygulanması ve savunulması için birçok alanda mükemmel çalışmalar ortaya koymaktadır. Bu insanları, hikâyelerini ve projelerini tanımak ve diğerlerine ilham vermek için Almanya Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Uluslararası Film Festivali işbirliğiyle temalı ulusal kısa film yarışması düzenlemektedir.

 

3. KATILIM KOŞULLARI

a. Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 (Kurmaca, Deneysel, Canlandırma, Belgesel) filmin katılmış ve ön değerlendirmeyi geçmiş olması gerekir.

b. Kısa film yarışmasına 35 mm’lik ve 16 mm’lik filmler ile video tekniği veya dijital teknoloji ile çekilmiş yapımlar katılabilir. Ulusal Kısa Film Yarışması’nda gösterim formatları Festival Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

c. Yapımcılardan veya yönetmenlerden en az birinin T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.

d. Yarışmaya, süresi 5 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir.

e. Kısa film başvuruları kurmaca, deneysel, canlandırma ve belgesel olmak üzere dört dalda yapılabilir.

f. Yarışmaya 1 Ocak 2016 tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir. Yarışma Kurulu katılan eserleri buna ilişkin araştırmaya tabi tutacaktır.

g. Orijinal dili Türkçe olan filmler İngilizce altyazılı, orijinal dili Türkçe olmayan filmler ise Türkçe ve İngilizce altyazılı olmalıdır.

h. Yarışmaya katılmak isteyenler, Festival’in web sayfasındaki (http://www.filmfestankara.org.tr) başvuru formunu doldurup, imzalayarak en geç 24 Şubat 2017 Cuma gününe kadar Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, Ankara Uluslararası Film Festivali, Farabi Sokak 29/1, Çankaya 06690, Ankara adresine göndermelidir.

i. Filmin ön elemeyi geçmesi halinde 3 adet basılı afişi istenecektir.

j. Yarışmacılar birden çok eserle yarışmaya başvurabilirler.

k. Ön Seçici Kurul, Almanya Büyükelçiliği ve Festival Yürütme Kurulu içerisinden ve/veya Festival Yürütme Kurulu’nun kendi dışından seçeceği uzmanlardan oluşur. Ön seçimi yapacak olan Seçici Kurul 3 üyeden oluşur. Başvuran yapıtlardan katılma koşullarına uygun bulunmayanlar, Seçici Kurul’a izletilmeyecektir.

l. Sonuçlar en geç, 20 Mart 2017 Pazartesi günü açıklanır.

m. Yarışacak filmlerin gösterim kopyalarının en geç 07 Nisan 2017 Cuma gününe kadar Festival Merkezi’ne ulaştırılması zorunludur. Bu tarihe kadar gönderilmeyen filmler yarışma dışı bırakılır.

n. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

o. Yarışmaya katılacaklar için yaş sınırlaması yoktur.

 

4. ÖZEL KOŞULLAR

a. Yarışmadan sonra Festival arşivinde bulundurulacak kopyalar ulusal ya da uluslararası festivallerin yarışma dışı bölümleri ile internet ortamı ve daha başka uygun kültürel gösterimler için kullanabilir. Bu durumda, eğer ulaşılabilirse, başvuru formunda imzası bulunan yapımcı ya da yönetmene haber verilir. Filmler, Festival sonrasında televizyon kanalları tarafından yayınlanmak istendiğinde, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, yapımcı ile televizyon kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olacaktır. Bu kullanımlardan dolayı, eser sahibi herhangi bir gösterim ücreti talep etmeyecektir.

b. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Yarışmaya gönderilen eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası başvuru sahibinin(yönetmen/yapımcı) sorumluluğundadır.

c. Yapımlar izleyiciye ve Seçici Kurul’a, Festival Yürütme Kurulu’nun uygun göreceği salonlarda ve programa göre sunulur. Gösterimler sırasında Yürütme Kurulu’na ya da salon yetkililerine, salon, seans ya da program değişikliği önerilemez.

 

5. SEÇİCİ KURUL’UN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

a. Seçici Kurul 3 kişiden oluşur.

b. Festival Yürütme Kurulu’nun görevlendirdiği oy hakkı bulunmayan bir gözlemci Seçici Kurul toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.

c. Seçici Kurul, filmleri izlemeye başlamadan önce gözlemci ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda kendilerine Festival ve Ulusal Kısa Film Yarışması ile ilgili bilgiler verilir. Daha sonra Seçici Kurul, çalışma yöntemini saptar.

d. Seçici Kurul üyeleri, yarışma sırasında filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.

e. 3 kişiden oluşan Seçici Kurul kararlarını salt çoğunlukla (en az 2 oy) verir.

f. Seçici Kurul, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanakları ile gerekçeli sonuçları Festival Yürütme Kurulu’na teslim etmekle yükümlüdür.

g. Seçici Kurul karar için en geç, son yarışma filmini değerlendirdiği günü izleyen sabah saat 09.00’da toplanır.

 

6. ÖDÜLLER

a. Temalı Ulusal Kısa Film Yarışması’nın Seçici Kurul’u, Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödülleri verir.

b. Birinci seçilen filmin yönetmenine 10.000 TL, ikinci seçilen filmin yönetmenine 5.000 TL, üçüncü seçilen filmin yönetmenine 2.500 TL verilir. Ödül sahiplerine Ankara Uluslararası Film Festivali ödül heykelciği ve onur belgesi verilir.

c. Ödüller eserler arasında paylaştırılamaz.

d. Bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül verilemez.

 

7. YETKİ

Festival yönetimi, festival programına dahil olan filmlerden, gösterim için gerekli teknik özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan filmleri gösterim programından çıkarma hakkına sahiptir. Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Almanya Büyükelçiliği ve Ankara Uluslararası Film Festivali Yürütme Kurulu’na aittir. Ulusal Kısa Film Yarışması’na katılan yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek başvuru sahibi olan filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır.

 

BELGESEL FİLM YARIŞMASI BAŞVURU KOŞULLARI

1. AMAÇ

20 Nisan – 30 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 28. Ankara Uluslararası Film Festivali çerçevesinde belgesel sinemanın sanatsal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla “yaratıcı belgesel sinema” yapımları arasında Ulusal Belgesel Film Yarışması düzenlenmiştir.

 

2. KATILIM KOŞULLARI

a. Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 filmin yarışmaya başvurmuş ve ön elemeyi geçmiş olması gerekmektedir. Bu sayıya ulaşılamayan durumlarda yarışma açılmaz.

b.Yarışma, yalnızca “yaratıcı belgesel sinema” alanını kapsamaktadır. Yani sanatsal kaygı taşıyan belgesel sinema yapımları yarışmaya katılabilir. Bu alan dışında gerçekleştirilen “film-belge”, “bilimsel-belge”, “televizyon programı” vb. nitelikli “sanat” kaygısı taşımayan ve “sinema sanatı” sınırları içinde değerlendirilemeyecek yapımlar yarışmaya kabul edilmeyecektir. Televizyon için hazırlanmış yaratıcı belgesel sinema ürünleri yarışmaya katılabilir. Tümüyle kurmaca, deneysel, canlandırma vb. olan, anlatımı desteklemek amacıyla belgesel bölümler içeren yapımlar yarışmaya katılamaz; ancak bütünüyle belgesel olup anlatımı desteklemek amacıyla kurmaca, deneysel, canlandırma vb. bölümler içeren yapımlar yarışmaya katılabilir.

c. Yarışmaya 35 mm ve 16 mm’lik filmler ile video tekniği veya dijital teknoloji ile çekilmiş yapımlar katılabilir. Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda gösterim formatları Festival Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

d. Yapımcılardan veya yönetmenlerden en az birinin T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.

e. Süre sınırlaması yoktur. Ancak, “dizi” olarak gerçekleştirilmiş belgesel film yapımları, kendi içinde bütünlüğü bulunan en çok bir bölümle yarışmaya katılabilir.

f. Yarışmaya, 01 Ocak 2016 tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir. Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya katılabilir. Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak yarışmaya katılmaya engel değildir. Daha önce Ankara Uluslararası Film Festivali çerçevesinde bir yarışmaya başvurmuş olan filmler bu yarışmaya katılamaz.

g. Orijinal dili Türkçe olan filmler İngilizce altyazılı, orijinal dili Türkçe olmayan filmler ise Türkçe ve İngilizce altyazılı olmalıdır.

h. Yarışmaya katılmak isteyenler, Festival’in web sayfasındaki (http://www.filmfestankara.org.tr) başvuru formunu doldurup, imzalayarak en geç 24 Şubat 2017 Cuma gününe kadar filmin 3 adet DVD/Blu-ray kopyası ile birlikte Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, Ankara Uluslararası Film Festivali, Farabi Sokak 29/1, Çankaya 06690, Ankara adresine göndermelidir. Filmin ön elemeyi geçmesi halinde 3 adet basılı afişi istenecektir.

i. Kopyaların her birinin üzerlerine yönetmenin adı, soyadı, filmin adı, süresi, yapım tarihi, yazılmalıdır.

j. Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya başvurabilirler.

k. Ön Seçici Kurul, Festival Yürütme Kurulu içerisinden ve/veya Festival Yürütme Kurulu’nun kendi dışından seçeceği uzmanlardan oluşur. Ön seçimi yapacak olan Seçici Kurul 3 üyeden oluşur. Başvuran yapıtlardan katılma koşullarına uygun bulunmayanlar, Seçici Kurul’a izletilmeyecektir.

l.Sonuçlar en geç, 20 Mart 2017 Pazartesi günü açıklanır.

m. Yarışacak filmlerin gösterim kopyalarının en geç 07 Nisan 2017 Cuma gününe kadar Festival Merkezi’ne ulaştırılması zorunludur. Bu tarihe kadar gönderilmeyen filmler yarışma dışı bırakılır.

n.Ön değerlendirme sonucu yarışma dışı kalan veya yarışacak belgesellerin DVD/Blu-
ray kopyaları sahiplerine iade edilmeyecek ve festival arşivinde araştırmacıların hizmetine sunulacaktır.

 

3. ÖZEL KOŞULLAR

a. Yarışmadan sonra Festival arşivinde bulundurulacak olan DVD/Blu-ray formatındaki kopyalar ulusal ya da uluslararası festivallerin yarışma dışı bölümleri ile daha başka uygun kültürel gösterimler için gönderilebilir. Bu durumda, eğer ulaşılabilirse, başvuru formunda imzası bulunan yapımcı ya da yönetmene haber verilir. Bu gösterimlerden bir gelir sağlanıyorsa, yapılan zorunlu harcamalar kesildikten sonra geri kalan miktar filmin yasal sahibine ödenir. Filmler, Festival sonrasında televizyon kanalları tarafından yayınlanmak istendiğinde, Festival Yönetimi, yapımcı ile televizyon kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olacaktır.

b.Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Yarışmaya gönderilen eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası başvuru sahibinin(yönetmen/yapımcı) sorumluluğundadır.

c. Yapımlar izleyiciye ve Seçici Kurul’a, Festival Yürütme Kurulu’nun uygun göreceği salonlarda ve programa göre sunulur. Gösterimler sırasında Yürütme Kurulu’na ya da salon yetkililerine, salon, seans ya da program değişikliği önerilemez.

 

4. SEÇİCİ KURUL’UN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

a.Seçici Kurul 5 kişiden oluşur.

b. Festival Yürütme Kurulu’nun görevlendirdiği oy hakkı bulunmayan bir gözlemci Seçici Kurul toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.

c. Seçici Kurul, filmleri izlemeye başlamadan önce gözlemci ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda kendilerine Festival ve Ulusal Belgesel Film Yarışması ile ilgili bilgiler verilir. Daha sonra Seçici Kurul çalışma yöntemini saptar.

d. Seçici Kurul üyeleri yarışma sırasında filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.

e. Seçici Kurul ödüllere ilişkin kararlarını, belgesel film eserleri arasından, filmin belgesel sinemaya yapacağı katkıyı da göz önüne alarak ve dolayısıyla filmlerin “yaratıcı” yani “sanatsal” niteliklerini özellikle gözeterek, dahası bu nitelikleri seçim ölçütü olarak da kullanarak ödüllerin sahiplerini saptar.

f. 5 kişiden oluşan Seçici Kurul kararlarını salt çoğunlukla (en az 3 oy) verir.

g. Seçici Kurul, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanakları ile gerekçeli sonuçları Festival Yürütme Kurulu’na teslim etmekle yükümlüdür.

h. Seçici Kurulu karar için en geç son yarışma filmini değerlendirdiği günü izleyen sabah saat 09:00’da toplanır.

 

5. ÖDÜLLER

a. Ulusal Belgesel Film Yarışması’nın Seçici Kurul’u, Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödülleri verir.

b. Birinci seçilen filmin yönetmenine 20.000TL, ikinci seçilen filmin yönetmenine 10.000TL, üçüncü seçilen filmin yönetmenine 5.000TL verilir. Tüm ödül sahiplerine Ankara Uluslararası Film Festivali ödül heykelciği ve onur belgesi verilir.

c. Ödüller eserler arasında paylaştırılamaz.

d. Bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül verilemez. Ancak Ankara Uluslararası Film Festivali yarışmalı bölümlerinde ek özel ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar Festival’in başlamasından en az 15 gün önce Festival Yürütme Kurulu’na gerekçeli olarak başvurdukları takdirde durum Ankara Uluslararası Film Festivali Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek karar verilir. Ödülün hangi filme verileceği ise Ulusal Belgesel Film Yarışması, Seçiciler Kurulu tarafından belirlenir.

 

6. YETKİ

Festival yönetimi, festival programına dahil olan filmlerden, gösterim için gerekli teknik özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan filmleri gösterim programından çıkarma hakkına sahiptir. Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Ankara Uluslararası Film Festivali Yürütme Kurulu’na aittir. Ulusal Belgesel Film yarışmasına katılan yapımcı, yönetmen ve filme katkısı bulunan diğer sanatçılar bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan sanatçıları haberdar etmek, başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

 

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI BAŞVURU KOŞULLARI

1. TARİH

28. Ankara Uluslararası Film Festivali 20 – 30 Nisan 2017 tarihleri arasında, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı (DÜNYA KİV) tarafından gerçekleştirilecektir.

 

2. AMAÇ

28. Ankara Uluslararası Film Festivali çerçevesinde, sinemanın sanatsal niteliklerini sergilemek, Türkiye Sineması’nın usta sanatçılarına ve yeni yaratıcılarına katkıda bulunmak, nitelikli yapımları izleyiciyle buluşturmak ve Türkiye sinema endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla ulusal yapımların katılacağı bir uzun film yarışması düzenlenmiştir.

 

3. KATILIM KOŞULLARI

a) Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 filmin başvurmuş ve ön değerlendirmeyi geçmiş olması gerekir. Festival Yürütme Kurulu, gerekli gördüğü hallerde yarışmaya başvuran filmleri Ön Seçici Kurul oluşturarak bir ön değerlendirmeye tabi tutabilir.

b) Yarışmaya katılabilmek için filmin yasal sahibi başvuruda bulunur. Filmin birden fazla yasal sahibi varsa, başvuru formunda diğer yasal sahiplerin imzası ya da ek olarak yazılı onayı yer almalıdır. Filmin yasal sahibi yarışmaya istediği sayıda filmle katılabilir.

c) Filmlerin başka festivallere katılmış ya da ödül almış olması, resmi ya da özel televizyon kurumları tarafından yapılmış ya da yaptırılmış olmaları, yarışmaya katılmalarına engel değildir. Ancak televizyon dizisi olarak hazırlanmış bölümlü filmlerle, herhangi bir ulusal TV kanalında(paralı-parasız-şifreli-şifresiz) gösterilmiş veya DVD baskıları satışa sunulmuş ya da gösterimi internet üzerinden gerçekleştirilmiş filmler, Ulusal Uzun Film Yarışması’na kabul edilmezler. Daha önce Ankara Uluslararası Film Festivali’ne katılmış filmler hiçbir suretle yarışmaya kabul edilmez. 2018 yılı itibariyle filmin, Ankara’da başka bir festivalde gösterilmemiş olması şartı aranacaktır.

d) Yarışmaya 01 Ocak 2016 tarihinden sonra yapılmış ve Eser İşletme Belgesi almış olan filmler katılabilir.

e) Filmin yapımcılarından en az birinin ya da yönetmenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

f) 12.08.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye’de Ticari Amaçlı  Film Çekmek İsteyen Yerli Yapımcılar Hakkında Yönetmelik”e göre bir ortak yapım, “Türk Filmi” olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki niteliklerden en az birini taşımalıdır:

1- Yerli yapımcının katılım payı en az %51 olmalıdır.

2- Yerli yapımcının teknik ve sanatsal katkısı, aşağıda belirtilen “Ulusal Film Teknik ve Sanatsal Katkı Ölçüm” cetveline göre 22 puanlık sistemde asgari 14 puanı sağlamalıdır:

Unsur/Puan

Yönetmen/3

Senarist /3

Özgün Müzik Bestesi/1

Başrol Oyuncusu 1/3

Başrol Oyuncusu 2/2

Karakter Oyuncusu /1

Sanat Yönetmeni /1

Görüntü Yönetmeni/1

Kurgucu/1

Ses Mühendisi/1

Mekan Yoğunluğu/1

Laboratuar/1

Türkçe Çekim Dili/3

 

g) Yarışma filmlerinin gösterimi DCP olarak gerçekleştirilecektir. DCP’nin gösterim koşullarına uygun olması gerekmektedir.

h) Festivalde ödül kazanan filmler yayınladıkları basın bültenlerinde, verdikleri gazete ilanlarında ve film afişlerinde Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Uzun Film Yarışması’nda aldıkları ödülü Festivalin logosuyla birlikte yazmakla yükümlüdür.

i) Yarışmaya katılmak isteyenler, Festival’in web sayfasındaki (http://www.filmfestankara.org.tr) başvuru formunu doldurup, imzalayarak en geç 24 Şubat 2017 Cuma gününe kadar filmin 3 adet DVD/Blu-ray kopyası ile birlikte Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, Ankara Uluslararası Film Festivali, Farabi Sokak 29/1, Çankaya 06690, Ankara adresine göndermelidir. Filmin ön elemeyi geçmesi halinde 3 adet basılı afişi istenecektir.

j) Yarışmaya katılması kesinleşen filmlerin gösterim kopyalarının (DCP) teslim tarihi, 07 Nisan 2017 Cuma günüdür. Film kopyaları Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, Ankara Uluslararası Film Festivali, Farabi Sokak 29/1, Çankaya, 06690 Ankara adresine filmin yasal sahibi tarafından ulaştırılmalıdır. Film kopyaları en geç festival bitiminden on beş gün sonra yasal sahiplerine Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından ulaştırılır.

k) Yarışmaya başvurmuş eser sahipleri, festivalin başlangıç tarihi olan 20 Nisan 2017 tarihinden 15 gün önce yazılı bir belge ile Festival Yürütme Kurulu’na başvurmak koşuluyla filmlerini yarışmadan çekebilirler.

l) Ulusal Uzun Film Yarışması’na katılan filmler, Ankara Uluslararası Film Festivali’nde İngilizce altyazılı olarak gösterilir. Yapımcı, filminin kopyasını İngilizce altyazılı olarak festivale ulaştıramadığı takdirde festival film için elektronik İngilizce altyazı hazırlar.

m) Ön değerlendirme sonucu yarışma dışı kalan veya yarışacak filmlerin DVD/Blu-ray kopyası sahiplerine iade edilmeyecek, festival arşivinde araştırmacıların hizmetine sunulacaktır.

n) Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Yarışmaya gönderilen eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası başvuru sahibinin(yönetmen/yapımcı) sorumluluğundadır.

 

4. ÖZEL KOŞULLAR

a) Başvuru formunda belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

b) Yarışmaya başvurmuş filmlere herhangi bir katılım ve gösterim ücreti ödenmez.

c) Yarışmaya katılan filmler, Festival günleri içinde en çok 2 (iki) kez ücretli ya da ücretsiz olarak gösterilebilir ve bu gösterimler için filmin yasal sahibine herhangi bir ücret ödenmez.

d) Yapımlar izleyiciye ve Seçici Kurul’a Festival Yürütme Kurulu’nun uygun göreceği salonlarda ve yaptığı izlenceye göre sunulur. Festival süresince yapılan gösterimler için (televizyon hariç) filmlerin yapımcılarından ayrıca izin alınmaz. Gösterimler sırasında, eser sahipleri tarafından Festival Yürütme Kurulu’na ya da salon yetkililerine salon ya da izlence değişikliği önerilemez.

 

5. SEÇİCİ KURULLARIN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

5.1. ÖN SEÇİCİ KURULUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

a) Ön Seçici Kurul, Festival Yürütme Kurulu içerisinden ve/veya Festival Yürütme Kurulu’nun kendi dışından seçeceği uzmanlardan oluşur. Ön seçimi yapacak olan Seçici Kurul 3 üyeden oluşur. Başvuran yapıtlardan katılma koşullarına uygun bulunmayanlar, Seçici Kurul’a izletilmeyecektir.

b) Sonuçlar en geç, 20 Mart 2017 Pazartesi günü açıklanacaktır.

c) Ön Seçici Kurul, aday gösterdikleri filmleri bir tutanakla belgeleyip, kamuoyuna açıklanana kadar sonuçları saklamakla yükümlüdür.

 

5.2. YARIŞMA SEÇİCİ KURULU’NUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

a) Seçici Kurul 5 kişiden oluşur.

b) Seçici Kurul, filmleri izlemeye başlamadan önce Ulusal Uzun Film Yarışması Koordinatörü ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda Seçici Kurul üyelerine Festival ve Ulusal Uzun Film Yarışması ile ilgili bilgiler verilir. Daha sonra Seçici Kurul çalışma yöntemini saptar.

c) Seçici Kurul, kararlarını salt çoğunlukla (en az 3 oy) verir, bütün üyelerin 1 oy hakkı vardır.

d) Oy hakkı bulunmayan Ulusal Uzun Film Yarışması Koordinatörü, gözlemci olarak Seçici Kurul toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.

e) Seçici Kurul Üyeleri, yarışma sırasında filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.

f) Seçici Kurul, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanakları ile gerekçeli sonuçları Festival Yürütme Kurulu’na teslim etmekle yükümlüdür.

g) Seçici Kurul, karar için en geç, son yarışma filmini değerlendirdiği günü izleyen sabah saat 09.00’da toplanır. Seçici Kurul üyelerinin tamamının, yarışma sonuçlarını basın toplantısı ya da ödül töreninde açıklamak üzere hazır bulunması gerekir.

 

5.3. SİYAD SEÇİCİ KURULU

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyesi 3 kişiden oluşan SİYAD Seçici Kurulu, Ulusal Uzun Film Yarışması’na katılan filmlerden birine SİYAD Ödülü verir.

 

6. ÖDÜLLER

Seçici Kurul üyeleri tarafından kararlaştırılır.

1. En İyi Film

2. Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü (İlk filmlere verilir)

3. En İyi Yönetmen

4. En İyi Kadın Oyuncu

5. En İyi Erkek Oyuncu

6. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

7. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

8. Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü (özgün ya da uyarlama)

9. En İyi Görüntü Yönetmeni

10. En İyi Sanat Yönetmeni

11. En İyi Özgün Müzik

12. En İyi Kurgu

13. En İyi Ses Tasarımı

14. SİYAD En İyi Film Ödülü (SİYAD’ın belirlediği seçici kurul tarafından seçilir.)

 

7. ÖDÜLLERLE İLGİLİ ÖZEL KOŞULLAR

a) Ödüller sahiplerine Ankara Uluslararası Film Festivali kapanış töreninde takdim edilir.

b) En iyi Film ödülünü alan filmin yapımcısına 50.000TL verilir. Mahmut Tali Öngören Özel Ödülünü (İlk filmlere verilir) kazanan filmin yönetmenine 10.000TL verilir. Ödül alanlara Ankara Uluslararası Film Festivali ödül heykelciği verilir. En İyi Film ve Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü’nü kazanan yapıtın yapımcı ve yönetmenine ayrı ayrı Ankara Uluslararası Film Festivali ödül heykelciği verilir.

c) Ödüller, yapıtlar ve kişiler arasında paylaştırılamaz.

d) Yarışmaya katılan filmlerde görev üstlenmiş sanatçıların yabancı uyruklu olması, ödül almasına engel değildir.

e) Bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül verilemez. Ancak Ankara Uluslararası Film Festivali yarışmalı bölümlerinde ek özel ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar Festival’in başlamasından en az 15 gün önce Festival Yürütme Kurulu’na gerekçeli olarak başvurdukları takdirde durum Ankara Uluslararası Film Festivali Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek karar verilir. Ödülün hangi filme verileceği ise Ulusal Uzun Film Yarışması, Seçiciler Kurulu tarafından belirlenir.

 

8. YETKİ

Festival yönetimi, festival programına dahil olan filmlerden, gösterim için gerekli teknik özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan filmleri gösterim programından çıkarma hakkına sahiptir. Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Ankara Uluslararası Film Festivali Yürütme Kuruluna aittir. Ulusal Uzun Film yarışmasına katılan yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek, başvuru sahibi olan, filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır. DVD/Blu-ray olarak ön jürinin değerlendirmesine sunulmuş ve yarışmaya kabul edilmiş olan, ancak post- prodüksiyonu devam ettiği için festivale yetiştirileceği vaat edilip yetiştirilemeyen filmler, yarışmaya katılım hakkını kaybeder. Festival yönetimi bu durumda ön jürinin belirlediği bir başka filmi yarışmaya alabilir.

Film Festivalleri ve Kısa Film Yarışmaları

kurmacakafa. fictionhead. blue // storyteller. dreamer. film director. entrepreneur // film. photography. visual arts // Parazit Film. Kısa İyidir